Statut

Statut Niepublicznego Przedszkola Artystycznego "Twórczy Przedszkolak"


Rozdział I

1. Przedszkole „Twórczy Przedszkolak” zwane dalej „Przedszkolem” jest placówką niepubliczną.

2. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Marian Andrzej Szostak.

3. Dyrektorem Przedszkola jest Monika Szostak.

4. Siedziba Przedszkola znajduje się w Lesznie, przy ulicy Tuwima 19, 05-084 Leszno.

5. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie..

6. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole Artystyczne
„Twórczy Przedszkolak”
ul. Tuwima 19
05-084 Leszno

7. Przedszkole działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz.425 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,

b) wpisu do ewidencji placówek oświatowych,

c) niniejszego Statutu.

Rozdział II

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

a) Wspomaganiu i ukierunkowaniu indywidualnego rozwoju dzieci zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi,

b) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) umożliwianiu dzieciom podtrzymywaniu poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

d) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości Przedszkola,

e) wspomaganie rodziny w opiece i wychowaniu dzieci.

2. Zadania realizowane przez Przedszkole oscylują wokół następujących obszarów:

a) Poznawanie i rozumienie siebie i świata,

b) nabywanie umiejętności przez działanie,

c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie,

d) budowanie systemu wartości.

3. Ponadto do zadań Przedszkola należą:

a) Wszechstronne działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze w oparciu o program wychowania przedszkolnego, dostosowany do wieku dzieci w zakresie minimum programowego dla dzieci 2,5 – 6 lat, przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole,

b) zapewnienie w miarę możliwości organizacyjnych placówki i zapotrzebowania rodziców różnorodnych zajęć dodatkowych, w tym zajęć artystycznych,

c) zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa, miłej i przyjaznej atmosfery.

4. Cele i zadania realizowane są przez:

a) Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, których część odbywa się w języku angielskim,

b) zorganizowane zajęcia rozwijające zdolności artystyczne: muzyka, kreatywny ruch, kreatywne rysowanie, twórcze działania empiryczne, twórcze myślenie rozwijające wyobraźnię,

c) programy: Rośnij z Didasko, Ruchu rozwijający W. Sherborne, Pedagogika zabawy, Dziecięca Matematyka, elementy modelu Naturalnej Nauki Języka, programy własne i autorskie,

d) swobodne zabawy w salach przedszkolnych w kącikach zainteresowań a oparciu o model Naturalnej Nauki Języka,

e) integracyjne zabawy organizowane w salach oraz na świeżym powietrzu,

f) twórcze warsztaty dla dzieci i rodziców.

W/w zadania realizowane są w oparciu o plany roczne i plany miesięczne.

Rozdział III

Organami przedszkola są:

1. Dyrektor, który kieruje bieżącą działalnością przedszkola.

2. Właściciel placówki (organ prowadzący) odpowiedzialny za stronę finansową placówki.

Rozdział IV

1. Przedszkole jest placówką wychowawczo-dydaktyczną zapewniającą opiekę naukę i wychowanie dzieciom w wieku 2,5-6 lat.

2. Terminy i zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola ustala organ prowadzący i dyrektor

3. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci oraz programów autorskich

4. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala dyrektor Przedszkola.

5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia pracy Przedszkola, który to jest ustalany przez organ prowadzący i dyrektora.

6. Przedszkole jest placówką dwuoddziałową.

7. Grupa liczy nie więcej niż 15 osób.

8. Przedszkole świadczy usługi dydaktyczno-wychowawcze przez cały rok przedszkolny, który obejmuje okres od dnia 01.09 do 31.08. W jednym z miesięcy wakacyjnych następować będzie w każdym roku przerwa wakacyjna.

9. Przedszkole zapewnia dzieciom cztery posiłki dziennie.

10. Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala dyrektor i organ prowadzący w oparciu o analizę kosztów utrzymania Przedszkola i w zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

11. Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują następujące bezzwrotne należności:

a) opłatę wpisowego,

b) opłatę czesnego,

12. Rodzicom przysługuje zwrot kosztów żywienia w przypadku nieobecności dziecka w danym dniu. Rodzic zobowiązany jest zgłosić nieobecność dziecka w danym dniu do godziny 9.00. Zwrot kosztów następuje poprzez pomniejszenie opłaty w miesiącu kolejnym.

13. Opłata wpisowego ma charakter jednorazowy, i należy ją uiszczać zgodnie z warunkami określonymi umową cywilno-prawną zawarta pomiędzy dyrektorem i organem prowadzącym Przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

14. Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy dyrektorem Przedszkola i organem prowadzącym a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.

15. Wysokość czesnego na nowy rok szkolny podawana jest przez dyrektora do wiadomości do 30 kwietnia każdego roku na tablicy ogłoszeń oraz poprzez pisemne zawiadomienie osób z którymi podpisane są umowy o świadczenie usług dydaktyczno-wychowawczych nad dzieckiem. Wysokość czesnego na dany rok szkolny może wzrosnąć o wskaźnik inflacji oraz wzrost kosztów utrzymania przedszkola.

16. Projekt organizacyjny (wykaz kadry Przedszkola i jej kwalifikacji) opracowuje dyrektor Przedszkola.

Rozdział V

Nauczyciele

1. Nauczycieli zatrudnia organ prowadzący Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno - prawną.

2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest posiadanie udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków (czynności) określonym i przyznanym przez dyrektora Przedszkola.

4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno-prawna (np. zlecenia, o dzieło).

Obowiązki i prawa nauczyciela:

1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN oraz planowanie działań w oparciu o diagnozę dziecka i program nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy przedszkola, w tym w szczególności:

a) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, wzbogacania doświadczeń,

b) stymulowania rozwoju dziecka,

c) współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej i zdrowotnej,

d) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Nauczyciel ma prawo do:

a) formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, za zgodą dyrektora,

b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach,

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

a) za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały czas pobytu dziecka w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

Pracownicy niepedagogiczni

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia organ prowadzący Przedszkole na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje dyrektor Przedszkola.

3. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.

Przedszkolaki

Przyjęcie do Przedszkola. Skreślenie z listych wychowanków.

1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami)lub jednym z rodziców dziecka (opiekunów prawnych) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. "karty zgłoszenia", podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców (opiekunów dziecka).

2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnym(i) miejscem(ami). Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do przedszkola.

3. Skreślenie z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola następuje w wyniku zalegania opłaty czesnego za jeden miesiąc przez rodziców lub opiekunów prawnych, po uprzednim upomnieniu przez organ prowadzący.

4. Umowa między organem prowadzącym a rodzicami zawierana jest na okres 1 roku i obejmuje okres od dnia 01.09 do 31.08.

5. Istnieje możliwość wypowiedzenia umowy przez rodziców z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

Prawa i obowiązki przedszkolaków.

1. Dziecko ma prawo do:

a) pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości i zrozumienia,

b) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

c)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania oraz do ochrony w poszanowaniu jego godności osobistej,

d)życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

2. Do obowiązków dziecka w szczególności należą:

a) szanowanie swojego kolegi oraz wytworów jego pracy,

b) słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela,

c) przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom,

d) szanowanie poglądów i przekonań innych osób,

e) troska o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci,

f) staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola,

g) nie oddalanie się od grupy,

h) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.

Obowiązki rodziców

1. Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartą z Przedszkolem umowę cywilno-prawną oraz postanowień Statutu Przedszkola. W przypadku sprzeczności treści postanowień umowy cywilno-prawnej z postanowieniami niniejszego Statutu, Strony wiąże umowa cywilno-prawna.

2. Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka są konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem dziecka.

3. Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców ( opiekunów prawnych) dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku upoważnienia niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność ponosi rodzic. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców(opiekunów prawnych)dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera:

a) wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej,

b) wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer i ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się posługiwać podczas odbioru dziecka,

c) podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).

4. Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola zdrowego dziecka. W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego dziecko co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ten ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do Przedszkola.

5. Powrót dziecka po nieobecności winien być poprzedzony sprawdzeniem przez rodzica, czy nie nastąpiły zmiany w bieżącej organizacji dnia danej grupy.

6. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek uczestniczenia w tzw. „Zebraniach z Rodzicami” organizowanymi przez wychowawców grupy lub dyrektora oraz śledzić bieżące informacje na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

Prawa rodziców

1. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w danej grupie,

b) uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka,

c) udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole.

Rozdział VI

1. Na fundusz Przedszkola składają się:

a) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców(opiekunów prawnych),

b) dotacje z budżetu gminy,

c) subwencje, darowizny, nawiązki i odpisy podatkowe.

Rozdział VII

1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2014 r.

Podstawa prawna uchwalenia Statutu – Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami).